Rostlinná výroba

V současné době hospodaří zemědělská společnost na 900 ha zemědělské půdy.

Z celkové výměry je 530 ha orné půdy a 370 ha připadá na trvale travní porosty. Celý podnik se nachází v LFA oblasti1 a spadá do nitrátové směrnice v rámci ochrany spodních vod před dusičnany.

Oproti letům předešlým se plocha orné půdy snížila z důvodu plnění nařízení GAEC / ochrana půdy před erozí /. Svažité plochy byly převedeny do trvale travních porostů.

Hlavní náplní rostlinné výroby je zajištění potřebného množství kvalitního krmiva pro potřebu živočišné výroby. Nad rámec zajištění potřeb živočišné výroby je pěstování tržních plodin na prodej. V rámci tržních plodin se u nás pěstuje řepka ozimá, žito, oves. V případě příznivých výnosů je navíc prodávána i ozimá pšenice.

Pro potřebu živočišné výroby je pěstována ozimá pšenice, ozimý ječmen, ozimý triticale. Každoročně je zhruba na výměře 80 ha pěstována kukuřice na siláž. Z trvale travních porostů se vyrábí senáž a v menší míře seno.

  1. LFA oblast = znevýhodněná oblast pro zemědělské podnikání – podhorská oblast


Kontakt

Zemědělská společnost Svobodné a.s.
Havlovice 307
+420 499 781 351
FAX Datová schránka: pz7g5d4
25256114
DIČ CZ25256114